ICA 2013: Nyheder og inspirationer I

 

Med konferencens næsten tre tusinde deltagere og fem-sekshundrede indlæg kan det ikke blive andet en stikprøve. Og så bliver den endda skæv, for den afspejler selvfølgelig særligt de emner, der er relevante for taleundervisning, facilitering og kommunikationsrådgivning.
 
Modeller for både det bornholmske folkemøde og den daglige arbejdsplads
Den første konferencedag begyndte for mig med opløftende nyheder, der måske oven i købet kan inspirere Folkemødet på Bornholm – og eventuelt også arbejdspladser? I staten Oregon inviterer man borgere ind i paneler, når emner skal til folkeafstemning. I panelerne diskuterer man spørgsmålet, får stillet al tænkelig viden til rådighed og slutter med at udgive en letlæst rapport med information og argumenter både for og imod.
 
Panelerne i Oregon er eksemler på deliberativt demokrati, hvor deliberativt betyder rådslående.  At den slags forløb styrker deltagernes tillid til både sig selv og det politiske system har man længe vidst, men nu viser det sig, at også vælgerne udenfor processen bliver positivt påvirket. Bliver de orienteret om panelets eksistens, øges oplevelsen af, at politikerne godt vil høre på argumenter. Og læser de materialet får de oplevelsen af, at de også selv kan tage stilling til svære politiske spørgsmål.
 
Måske skulle Folkemødet invitere borgere til at arbejde med svære politiske spørgsmål og udbrede kendskabet til arbejdet over hele landet?  På arbejdspladser kunne sådanne modelprocesser med tilhørende formidling være en læringsmetode på arbejdspladser, hvor medarbejdere skal tage stilling til svære spørgsmål om kvalitet, sikkerhed og etik.
 
Stop alle lemminger før den journalistiske afgrund
Dagen fortsatte med undersøgelser af mediernes såkaldte ”framing” af samfundsmæssigt spørgsmål. Hvilken grundlæggende vinkel lægger man fx på finanskrisen? Det konkluderes bl.a., at medier låner disse vinkler fra hinanden, om end den samtidige eksistens af ensartede vinkler også skyldes påvirkninger udenfor mediesystemet. Medieforskeren Anker Brink Lund har talt om lemmingeeffekten, alle løber samtidigt efter den samme historie og samme framing. Medierne kunne måske optræne evnen til at kunne arbejde med mange vinkler samtidigt?
 
Overtalelsen
Ingen kommunikationskonference uden overtalelsesforsknings, persuasion research. Hvilke egenskaber hos fx budskabet, kommunikationskanalen eller afsenderen giver et ”ja, du har ret” hos modtageren?  Construal Level  Theory er en forholdsvis ny teori, der lægger vægt på den psykologiske afstand, tidsligt, rumligt og socialt, og den vil undersøge, hvordan det vi tænker om et objekt afhænger af dets afstand. Helt klassisk tænker vi abstrakt på næste års ferie, men meget konkret på sommerferien om en uge. Heraf følger selvfølgelig, at det nok er nemmere at sælge campingudstyr lige før ferien. Men intet uden undtagelse, nogle nyder at tænke konkret om det, der ligger langt ude i fremtiden.
 
 
 
 
Under alle omstændigheder åbner denne tænkning for en bevidst tilrettelæggelse af tid, sted og omstændighed for fremlæggelse af budskaber, hvilket for eksempel Kræftens Bekæmpelse mestrer med pjecer og støttematerialer lagt frem på hospitalet, hvor lægen møder patienten og dennes familie. Det var måske ikke nogen dårlig idé, hvis nødlidende foreninger og brancher med ædle formål lærte sig det samme.  Og omvendt også udnyttede den abstrakte oplevelse, der er forbundet med fjerne forpligtelser -.lige præcist af denne grund kører kreditkortet mere ubekymret igennem maskinen.
 
Hvis dette er fakta, benægter a fakta
Således hævdes en folketingsmand at have udtrykt sig, på jysk. På videnskabsengelsk vil hans holdning være et eksempel på ”motivated reasoning”, der beskriver det forhold, at vi alle modificerer det vi hører, læser eller ser, så det passer lidt bedre ind i det, vi nu engang i forvejen synes er rigtigt og rimeligt.
Tendensen går endda så langt, at står noget i en avis, vi holdningsmæssigt ikke kan lide, er det nok løgn og latin. Man taler om en ”hostile media effect”, så vi opfatter informationen som fordrejet, på engelsk som værende ”biased”.  Det har man længe kunnet dokumentere, og stemmer det helt ærligt ikke meget godt med det, man inderst inde selv føler, når nu den avis, der altid holder med ens politiske modstander, lige pludseligt formidler noget, der faktisk er rigtigt?
 
I et snedigt udformet eksperiment lavede man tre tekster om det samme emne: Omder i de amerikanske skoler, ud over Darwins evolutionsteori, også skal undervises i den såkaldte kreationistiske teori om en Guds skabelse af verden. Teksterne var henholdsvis neutral e, for og imod en sådan supplerende undervisning. Men ikke nok med det, man tilskrev hver tekst tre forskellige forfattere, der fremtrådte som enten darwinist, kreationist eller neutral. Og så havde man altså i alt ni sæt af tekster, som man fordelte tilfældigt til tilhængere af de to synspunkter.
 
Hvad sker der så nu? Mærk selv efter, hvordan ville man selv reagere, hvis et synspunkt man er uenig i, blev udtrykt af en politisk modstander henholdsvis en politisk ligesindet? Og hvordan, hvis det var et synspunkt, man var enig i? Hvornår ville vi synes, fremstillingen var skævvreden?
Fuldstændigt som man kunne forudse, er der en tendens til at skyde på pianisten. Den neutrale tekst oplever man helt skævvreden i modstandersynspunktets favør, hvis den er skrevet af én, der ikke har samme mening som én selv. Og endnu mere udpræget er tendensen, hvis teksten rent faktisk rummer fordrejede kendsgerninger. Til gengæld synes man ikke det er særlig galt, hvis det blot er i ens eget favør.
 
 
Konsekvenserne er helt klare for diskussioner på alle niveauer. I den offentlige debat kritiseres bestemte medier automatisk for at fordreje kendsgerninger. På arbejdspladsen afhænger respekten for et synspunkt ofte af den rolle og prestige, den pågældende har i forvejen. Det øger selvsagt risikoen for forkerte beslutninger, hvis data afvises alene på grund af ophavsmanden.
 
Dommeren ser alt
Heller ikke kriminaldommeren eller politiet må afvise et udsagn, bare fordi den talende har en dårlig fortid. Heldigvis er trænede politifolk  -  og dermed sikkert også rutinerede dommere – gode til at gennemskue løgnen. I et eksperiment lykkedes det udspørgerne at udpege såvel skyldige som uskyldige i 3 ud af 4 tilfælde. Og det er bedre, end computerne kunne gøre det på basis af kropslige reaktioner. Så det kan betale sig for advokater, anklagere og dommere at træne afhøring og vidneaflæsning.
 
Hvorfor ryger og drikker nogle videre på trods af kolde facts?
Dagen sluttede for mig med elegante påvisninger af mekanismer, der stiller sig i vejen for selv den mest gennemtænkte sundhedskampagne. Alle de andre ryger, tror vi nemlig – så hvorfor ikke gøre det selv, sådan bare for at være med i selskabet. Selv ikke-rygerne tror, at alle de andre ryger meget mere, end de rent faktisk gør. Så det er op ad bakke, hvis unge skal bringes til at skodde. For det er jo rent skod at stå udenfor i den alder. Som en advarsel til de meget alvorstunge skræmmekampagner blev det påvist, at en god stemning er en første forudsætning for at kunne få et budskab ført igennem det panser, vi alle opretholder vort ego med. Et budskab, der måske virker bedst, hvis det kan igangsætte en samtale mellem dem, man ønsker at påvirke.
 
 
Stikprøven giver et indtryk af den enorme bredde, der selv med min prioritering rummes i moderne kommunikationsforskning. Du er meget velkommen som kunde, kollega eller kursist til at ringe eller maile for at søge al denne viden nyttiggjort - og til at læse med i den kommende tid, hvor jeg vil give flere stik- og smagsprøver fra ICA 2013 i London.
 
 
---
Citerede papers:

Emanating Effects: The Impact of Microlevel Deliberation on the Public’s Political Attitudes. Katherine Rhodes Knobloch (Colorado State U), Michael Barthel (U of Washington), John W. Gastil (Pennsylvania State U)

News Frames, Intermedia Frame Transfer, and the Financial Crisis. Mathias Weber (U of Mainz), Thomas Bach (U of Mainz), Oliver Quiring (Johannes Gutenberg U)

The Construal Level Theory of Persuasion. Sherri Jean Katz, Sahara Byrne, Cornell University
Motivated Evaluation of Mediated Information: The Role of Content and Source Affiliation in the Hostile Media Effect

Albert C. Gunther (U of Wisconsin), Bryan McLaughlin (U of Wisconsin), Melissa R Gotlieb (Texas Tech U), David A. Wise (U of Wisconsin)

Are Human Judges as Accurate as Automated Tools in Detecting Truth and Deceit? Judee K. Burgoon (U of Arizona), Aaron Elkins (U of Arizona), Jay F. Nunamaker (U of Arizona), Dimitris Metaxas (Rutgers U)

The Direct and Indirect Media Influence on Perceived Smoking Prevalence. Mena Ning Wang (Hong Kong Baptist U), L.Crystal Jiang (City U of Hong Kong)